Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Wyszukiwarka

Kursy walut

Dane z dnia: 2018-07-17
1 CHF3.6850do góry+0.0034
1 EUR4.2998w dół-0.0078
1 GBP4.8572w dół-0.0239
1 USD3.6619w dół-0.0209

Nawigacja

Treść strony

                                   Załącznik do Uchwały Nr 13/2018
                                            Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie
                                            z dnia 31.01.2018 r.

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

obowiązuje od 01.02.2018 r.

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Bank Spółdzielczy w Gąbinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowejw Banku Spółdzielczym w Gąbinie", zwaną dalej taryfą.

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

   1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem
   Spółdzielczym w Gabinie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci
   teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis
   internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

   2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup
   klientów,

   3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki
   spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

   4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank
   Spółdzielczy w Gąbinie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym,
   w szczególności token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa,
   PIN do karty chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

   1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

   2) cyklicznie,

   3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem
   a bankiem.

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

   1) 28 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie
   kart,

   2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty -
   w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane
   w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Gąbinie,
   a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

12. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy:

1) Unikonto

2) Unikonto Standard

3) Unikonto Senior

4) Konto osobiste dla młodych

5) Konto za złotówkę - z konta mogą skorzystać klienci indywidualni , którzy nie posiadali  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Gabinie w  okresie od 01.01.2017 do 5.11.2017 r.

13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.

 

?>

Rotator

  • BFG
  • Western Union

Dane kontatkowe

Bank Spółdzielczy
w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Banku

patrz w dziale Placówki,

Mapa dojazdu

Nie wiesz jak dojechać?
Zobacz lokalizację Mapa dojazdu

Extranet

Stopka

© Bank Spółdzielczy w Gąbinie

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.