Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Wyszukiwarka

Kursy walut

Dane z dnia: 2020-10-21
1 CHF4.2802do góry+0.0354
1 EUR4.5869do góry+0.0371
1 GBP5.0472do góry+0.0098
1 USD3.8706w dół-0.0055

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                                                      Załącznik do Uchwały Nr 108/2019
                                                                                                                                                                        Zarzadu Banku Spółdzielczego w Gąbinie
                                                                                                                                                                        z dnia 13.11.2019 r.
                                                                                                                                                                        zmieniony Uchwałą Nr 7/2020
                                                                                                                                                                        Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie
                                                                                                                                                                        z dnia 29.01.2020 r.

 

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

tekst jednolity

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                                                        § 1

 1. Bank Spółdzielczy w Gąbinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Gąbinie", zwaną dalej taryfą.
 2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
  1. elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym w Gąbinie lub Banku Spółdzielczego w Gąbinie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
  2. pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
  3. SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
  4. środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy w Gąbinie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS.
 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
 5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
 8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
 9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
  1. niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem.
 10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
  1. 28 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart (za okres rozliczeniowy w przypadku opłaty za użytkowanie kart przyjmuje się okres od 26 dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do 25 dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego w celu rozliczenia transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę),
  2. w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Gąbinie, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.
 11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
 12. Klienci indywidyualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy:
  1. Unikonto
  2. Unikonto Standard
  3. Unikonto Senior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia,
  4. Konto osobiste dla młodych - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia
  5. "Konto za złotówkę" - z konta mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Społdzielczym w Gąbinie i nie posiadali rachunku w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w okresie od 01.01.2017 r. do 05.11.2017 r.
  6. "Konto TAK!" - konto dostępne dla klientów indywidualnych od 15 listopada 2019 r.
 13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
  1. dla rolników,
  2. dla firm,
  3. "Wiele za niewiele" - dla klientów którzy nie posiadali rachunku przed dniem 01.08.2018 r.
 14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
 15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart
 16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
 17. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

                                                                                                    § 2

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:

  1. kredyt w rachunku płatniczym - usługa, o której mowa w art. 2 pkt.16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych, zwana dalej ustawą;
  2. polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
  3. polecenie przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
  4. polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
  5. polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
  6. polecenie zapłaty - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
  7. powiadomienie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
  8. prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
  9. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
  10. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
  11. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
  12. wydanie karty płatniczej - usługa polegajaca na wydaniu karty płatniczej o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
  13. obsługa karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika
  14. obsługa karty kredytowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
  15. wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
  16. wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
  17. wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumeta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
  18. usługa bankowości telefonicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
  19. usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
  20. zlecenie stałe - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego platnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

 

?>

Rotator

 • BFG
 • Western Union

Dane kontatkowe

Bank Spółdzielczy
w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Banku

patrz w dziale Placówki,

Mapa dojazdu

Nie wiesz jak dojechać?
Zobacz lokalizację Mapa dojazdu

Extranet

Stopka

© Bank Spółdzielczy w Gąbinie

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.