Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Wyszukiwarka

Kursy walut

Dane z dnia: 2020-07-11
1 CHF4.2081do góry0.0000
1 EUR4.4738do góry0.0000
1 GBP4.9914do góry0.0000
1 USD3.9486do góry0.0000

Nawigacja

Treść strony

                                   Załącznik do Uchwały Nr 97/2018
                                            Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie
                                            z dnia 01.08.2018 r.
                                            zmieniony Uchwałą Nr 136/2018
                                            Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie
                                            z dnia 7.11.2018 r.
                                            zmieniony Uchwałą 
                                            Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie
                                            z dnia 31.12.2018 r.

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

tekst jednolity

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Bank Spółdzielczy w Gąbinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowejw Banku Spółdzielczym w Gąbinie", zwaną dalej taryfą.

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

   1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem
   Spółdzielczym w Gabinie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci
   teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis
   internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

   2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup
   klientów,

   3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki
   spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

   4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank
   Spółdzielczy w Gąbinie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym,
   w szczególności token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa,
   PIN do karty chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

   1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

   2) cyklicznie,

   3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem
   a bankiem.

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

   1) 28 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie
   kart,

   2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty -
   w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane
   w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Gąbinie,
   a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

12. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy:

1) Unikonto

2) Unikonto Standard

3) Unikonto Senior

4) Konto osobiste dla młodych

5) Konto za złotówkę - z konta mogą skorzystać klienci indywidualni , którzy nie posiadali  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Gabinie w  okresie od 01.01.2017 do 5.11.2017 r.

13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.

 

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie , które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:

1)  kredyt w rachunku płatniczym - usługa , o której mowa w art.. 2 pkt.16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych, zwana dalej ustawą;

2)  polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art.. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia w walucie obcej;

3)  polecenie SEPA -usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

4)  polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

5)  polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

6)  polecenie zapłaty - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

7)  powiadomienie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

8)  prowadzenie rachunku płatniczego -usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta , umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

9)  sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;

12) wydanie karty płatniczej - usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej o której mowa w art.. 2 pkt 15a ustawy;

13) wydanie karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art.. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

14) obsługa karty kredytowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art.. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kartowy;

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

17) wpłata gotówkowa - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

18) usługa bankowości telefonicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy , umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

19) usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

20) zlecenie stałe - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

 

?>

Rotator

  • BFG
  • Western Union

Dane kontatkowe

Bank Spółdzielczy
w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Banku

patrz w dziale Placówki,

Mapa dojazdu

Nie wiesz jak dojechać?
Zobacz lokalizację Mapa dojazdu

Extranet

Stopka

© Bank Spółdzielczy w Gąbinie

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.